امام صادق علیه السّلام فرمودند:مَن قَرَا القُرآن و هو شابٌّ مُؤمِنٌ ، اختَلَطَ القُرآنُ بلَحمِهِ و دَمِهِ؛ *** هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او را در می آمیزد. *** الامام صادق علیه السّلام- الوسائل 14/2 ***
خانه >> علمی-قرآنی >> مهندسی آیات الهی

مهندسی آیات الهی

مهندسی آیات الهی (اعجاز عددی)
اعجازی به تمام معنا: براساس نرم افزار ارزشمند پارس قرآن ،آمار تکرارکلمۀ ” یوم” ومشتقات مربوطه جمعا” به تعداد روزهای سال شمسی ست. الیوم ۴۴ بار    بالیوم ۲ بار     بیوم ۵ بار    فالیوم ۸ بار      لیوم ۸ بار         والیوم ۲۰ بار وبالیوم ۱ بار        ویوم ۳۷ بار         یوم ۲۲۴ بار       یوما ۱۶ بار ۳۶۵= ۱+۳۷+۲۲۴+۱۶+۴۴+۲+۵+۸+۸+۲۰ ۳۶۵=۳۶۵ …………………………………………… تجلّی عالی ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی_۱۲
برگرفته از سایت علمی _ تحقیقاتی  ” مهندسی آیات الهی”  (اثر : فریبرز رازقی) از عالی هم عالی تر: تعداد آیات کلّ قرآن کریم (اعم از شماره گذاری شده و شماره گذاری نشده ) دقیقا” برابرست باحاصلضرب عدد ۲۳ در مجموع اعداد طبیعی متوالی ۱  تا ۲۳ ( به راستی که از این بهتر نمی شود.)   می دانیم تعدادآیا ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۱۰
بنا به ترتیب نزول  : (  دسته چهارم ) : منافقون ۴۲سوره  بعد از شوری نازل شده ،دقیقا” ۴۲ آیه از آن کمتر دارد. ۴۲=۴۲                                          ۵۳-۱۱=۱۰۴-۶۲ عبس ۲۳  سوره  بعد از علق نازل شده ،دقیقا”  ۲۳  آیه از آن کمتر دارد. ۲۳=۲۳                                           ۴۲-۱۹=۲۴-۱ شوری ۱ سوره  بعد از فصلت نازل شده ،دقیقا”  ۱ آیه  از آن کمتر ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۹
بنا به ترتیب نزول:                                       دسته سوّم: فاطر ۳۸سوره  بعد ازحمد  نازل شده ،دقیقا” ۳۸  آیه  هم از آن بیشتر دارد. ۳۸=۳۸                                              ۵ -۴۳= ۷-۴۵ توبه ۵۴ سوره  بعد از زمر  نازل شده ،دقیقا”  ۵۴ آیه هم از آن بیشتردارد. ۱۵=۱۵                                         ۵۹-۱۱۳=۷۵-۱۲۹ یوسف ۲سوره  بعد از یونس نازل شده ،دقیقا”  ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۸
بنا به ترتیب جمع آوری: دسته دوم: طه ۱۵ سوره بعد از مائده قرار داشته و ۱۵  آیه از آن کمتر دارد. ۱۵=۱۵                               ۱۳۵-۱۲۰=۲۰-۵ یوسف ۲سوره بعد از یونس قرار داشته و ۲  آیه از آن کمتر دارد. ۲=۲                                  ۱۱۱-۱۰۹=۱۲-۱۰ روم ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۷
  نتایجی شگفت آور بر اساس تقسیم بندی تازه تری از سوره های قرآن کریم: دسته اوّل: سوره   x ،    n  سوره بعد از سوره  y  قرار داشته و   n آیه از آن  بیشتر دارد. دسته دوّم: سوره   x ،    n  سوره بعد از سوره  y  قرار داشته و   n آیه از آن کمتر دارد. دسته سوّم: سوره   x ،    ... بیشتر بخوانید »